ผลงานและประสบการณ์ หาดใหญ่โซลาล์เซลล์

ผลงานและประสบการณ์ หาดใหญ่โซลาล์เซลล์ เช่น โรงงาน โรงเรียน โรงแรม บริษัทเอกชน บ้านเรือน หน่วยงานราชกาล